Pravno obvestilo

Splošni pogoji uporabe spletne strani www.sbnl.si in omejitev odgovornosti

Definicije pojmov

Lastnik in skrbnik spletnega mesta www.sbnl.si je Real biro d.o.o., Cesta 24 junija, 23, Ljubljana-Črnuče. Spletno mesto pomeni vsako stran v okviru naslova www.sbnl.si. Uporabnik spletnega mesta je vsaka oseba, ki obišče katero koli spletno stran na spletnem mestu www.sbnl.si

Sprejem splošnih pogojev

Uporabnik z uporabo spletnih strani www.sbnl.si sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen in se z njimi strinja.

Avtorske pravice

Vsa vsebina, objavljena na spletnem mestu, je v izključni lasti lastnika spletnega mesta in je avtorsko zaščitena z veljavnimi zakoni. V vsebino se poleg besedila in podatkov šteje tudi celotna grafična podoba spletnega mesta z vsemi grafičnimi elementi. Kopiranje in delitev vsebin je dovoljena samo z navedbo vira.
Če uporabnik lastniku posreduje kakršne koli materiale, za vselej na lastnika brezplačno prenaša vse materialne avtorske pravice in dovoljuje uporabo ter objavo posredovanih materialov.

Uporaba podatkov

Uporabnik lahko podatke uporablja le v osebne in nekomercialne namene in v obsegu, ki je dovoljen s strani lastnika/skrbnika. Kakršnokoli posredovanje izvirnih ali izvedenih podatkov tretjim osebam oziroma objavljanje na drugih mestih je dovoljeno z navedbo vira. Kakršnakoli zloraba in/ali neupravičena uporaba/posredovanje podatkov se bo obravnavala v skladu z veljavno kazensko in civilnopravno zakonodajo.

Omejitev odgovornosti

Real biro ne jamči za točnost, natančnost ali izčrpnost podatkov navedenih na spletne strani www.sbnl.si in zato nikakor ne odgovarja za kakršnokoli netočnost, nenatančnost ali opustitev pri podatkih, ki so na voljo na Portalu in za kakršnokoli morebitno škodo.

Do največje mere, ki jo dopušča zakon, je spletna stran www.sbnl.si z vsemi svojimi vsebinami in storitvami ponujena »kot je« brez kakršnihkoli jamstev, izrecnih ali domnevanih, med drugim glede točnosti, natančnosti, izčrpnosti podatkov. Uporabnik se tako strinja, da prevzema popolnoma vsa tveganja v zvezi z uporabo spletne strani. Real biro si pridržuje pravico kadarkoli prenehati z zagotavljanjem katerihkoli ali vseh vsebin in/ali storitev dostopnih na spletne strani, prav tako si Real biro pridržuje pravico, da ne bo zagotavljal vzdrževanja storitev in/ali vsebin. Real biro ne jamči, da ne bo prekinitev delovanja in ne zagotavlja nepretrgane dostopnosti do vsebin in storitev na spletne strani www.sbnl.si. Uporabnik je tako seznanjen in sprejema, da je lahko dostop do katerekoli vsebine in/ali storitev na spletne strani www.sbnl.si kadarkoli prekinjen ali onemogočen in da je v zvezi s tem izključena kakršnakoli odgovornost Feniks media.

Real biro prav tako odklanja odgovornost za kakršnokoli vsebino tretjih oseb, do katere lahko uporabniki dostopajo prek portala. V primeru, če uporabnik na spletne strani www.sbnl.si opazi neprimerno vsebino, v nasprotju s temi splošnimi pogoji, je dolžan to sporočiti družbi Real biro.
Pred odločitvijo za udeležbo na prireditvah, ki jih objavljamo na spletne strani www.sbnl.si, preverite točnost podatkov pri navedenih kontaktnih osebah. Zaradi vremenskih ali ostalih okoliščin lahko pride do odpovedi ali spremembe datuma prireditev.
Real biro ne prevzema nikakršne odgovornosti za mnenja in stališča tretjih oseb, izražena na portalu. Uporabniki s svojimi zapisi ne izražajo mnenj ali stališč uredništva ali z uredništvom povezanih fizičnih ali pravnih oseb.

Uporaba osebnih podatkov in varovanje zasebnosti

Lastnik zbira o uporabniku naslednje osebne podatke in kontaktne informacije: naslov elektronske pošte, naziv. V povezavi z vašim dostopom do spletnega mesta lastnik na strežniku spremlja podatke, ki bi lahko služili za identifikacijo (IP-naslov računalnika, datum in čas ter obiskane strani). Ti podatki se lahko uporabijo anonimno v statistične namene.
Uporabnik prevzame izključno odgovornost za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov ter kontaktnih informacij, ki jih posreduje lastniku.
Lastnik bo s pridobljenimi podatki o uporabniku ravnal v skladu s temi splošnimi pogoji in veljavno zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/1999, 57/2001, 59/2011) in Obligacijski zakonik).

Uporabnik, mlajši od 16 let, mora za posredovanje podatkov lastniku ali podajo soglasja za sprejemanje e-novic ali podajo soglasja za sodelovanje pri kateri koli nagradni igri lastnika pridobiti predhodno soglasje staršev oziroma skrbnika.

Uporabnik z registracijo na spletnem mestu izrecno soglaša, da lahko lastnik njegove osebne podatke uporablja in obdeluje za namen:
• omogočanja zagotavljanja dostopa do spletnega mesta,
• vzpostavitve stika z uporabnikom, kadar je to potrebno (spremembe v delovanju sistema, obveščanje o storitvi ipd.),
• pošiljanja različnih e-vsebin,
• v drugih primerih, če uporabnik sam želi.

Lastnik izjavlja, da drugih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam brez izrecnega dovoljenja uporabnika.

Kršitve

V primeru kakršnih koli kršitev obstoječe zakonodaje ali teh pogojev sme lastnik vse posredovane osebne podatke, vključno z IP-naslovom, uporabiti z namenom preprečevanja prihodnjih kršitev in sanacije posledic kršitve.
Ob kakršnih koli kršitvah se lahko uporabniku delno ali v celoti omeji dostop oziroma uporaba spletnega mesta.
Prepovedan je vsak poskus ali izvršitev nepooblaščenega spreminjanja, izbrisa, poškodovanja, povzročitve začasne ali trajne neuporabnosti podatkov na spletnem mestu. Prav tako je prepovedan vsak poskus ali izvršitev dejavnosti, da se mimo spletnega mesta nepooblaščeno dostopi do kakršnih koli drugih vsebin v okviru informacijskega sistema lastnika.

Prehodne in končne določbe

Za razlago teh splošnih pogojev in sporov iz razmerja uporabnika z lastnikom se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, za morebitne spore iz tega razmerja pa je pristojno stvarno pristojno sodišče v Radovljici.
Če sodišče s pristojnostjo za odločanje v tej zadevi odloči, da je kakšna določba splošnih pogojev neveljavna, bo ta določba izločena, druge določbe splošnih pogojev pa bodo še naprej veljale in učinkovale.